Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019. Thực hiện bắt đầu từ ngày 24. 12. 2018.